Γλυκαντικές ουσίες
Ασπαρτάμη

Ασπαρτάμη

Κυκλαμικό νάτριο (E952)

Κυκλαμικό νάτριο (E952)

Σακχαρίνη νατρίου

Σακχαρίνη νατρίου

Σχεδιάσμος διαδρομής